Berita Acara Persidangan (BAP)

Written by Sulfadli on . Posted in Standar & Maklumat Pelayanan

BAB VI
BERITA ACARA PERSIDANGAN
PASAL 14
(1) Panitera/Panitera Pengganti yang mengikuti persidangan wajib membuat Berita Acara Persidangan.
(2) Pembuatan Berita Acara Persidangan dilaksanakan pada hari sidang yang bersangkutan.
(3) Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti.
(4) Berita Acara Persidangan ditanda tangani selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum sidang berikutnya.
PASAL 15
(1) Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Pemberitahuan Isi Putusan kepada pihak yang bersangkutan.
(2) Relaas Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada pihak bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah perkara diputus.
(3) Relaas Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada Petugas Meja III untuk pencatatan tanggal putusan berkekuatan hukum tetap.