Penerbitan Akte Cerai

Written by Sulfadli on . Posted in Standar & Maklumat Pelayanan

BAB IX
PENERBITAN AKTA CERAI
PASAL 18
(1) Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar Talak dilaksanakan.
(2) Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.